Fastighetens Historia

När Glöden 5 byggdes 1927–28 var det som det sista huset vid Vanadisplan. Huset närmast åt väster, Vanadisplan 6–8, som bildar fond mot Röda Bergen, hade uppförts året innan av samma arkitekt, Paul Hedqvist. På de ursprungliga ritningarna till Glöden 5, som hade godkänts av Stadsbyggnadskontoret, fanns fem bostadsvåningar över gatuplanets butiker. Gaveltaket hade samma slags lutning mot Vanadisplan som de övriga omgivande husen. Men medan bygget pågick fortsatte Hedqvist att göra nya ritningar och under hösten 1927 lämnade han in en ansökan om att få ändra fasaden och bl.a. lägga till en takvåning högst upp. Ansökan avslogs eftersom byggnadsstadgan inte tillät en hushöjd med sex bostadsvåningar ovanför en butiksvåning i gatuplanet. För att få bygga Glöden 5 högre än alla de andra husen vid Vanadisplan krävdes beslut av Kungl. Maj: t. Genom fasadändringen, som då kunde utföras, blev Glöden 5 den centrala byggnaden vid Vanadisplan. Den blockindelade fronten gavs en avvikande ljusare färg från de mörkare sidopartierna. Uppåt avslutades fasaden med en kornisch utformad som en geometrisk bladfris med antik grekisk och egyptisk inspiration. Två kungsbalkonger med varsin lång rad av rektangulära plåtar gav den klassicistiska fronten en modernistisk ton.

Med den höga tvåfärgade fasaden med sin blockindelning, kornisch och modernt utformade balkonger lyfte Hedqvist fram Glöden 5 inte bara som det centrala huset på Vanadisplan utan som en av nordvästra Stockholms viktigaste byggnader. Av alla de 33 hyreshus som han ritade under tiden 1925–1932 ägnade han särskild omsorg såväl vad gäller exteriören som interiören åt tre. Ett av dem var Glöden 5. Hedqvists intresse för just detta hus kan delvis förklaras av hans engagemang i stadsplanen kring Vanadisplan eftersom han ritade även Vanadisplan 6–8 och Röda Bergen, men också av husets öppna och centrala läge. Med den klassicistiska, antikinspirerade dekorlisten högst upp på fasaden och balkongfronterna som visar tidiga funktionalistiska drag, flera år före Stockholmsutställningen 1930 då funktionalismen slog igenom brett i Sverige, framstår Glöden 5 som helt unik inte bara i Hedqvists produktion utan också bland alla Stockholms 1920-talsfasader.

Enligt en innerstadsinventering som genomfördes av Stockholms Stadsmuseum 1977 ägdes fastigheten av Sveriges Centrala Restaurang AB:s pensionsstiftelse.

Den 2 mars 1992 bildades och registrerades hos Bolagsverket vår nuvarande förening som bostadsrättsföreningen Glöden 5.

1995 tillmättes fastigheten särskilt kulturhistoriskt värde av Riksantikvarieämbetet och blev grönklassad som bebyggelse särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

I Arkitekturmuseets arkiv finns ett stort antal idéskisser för Glöden 5 bevarade, t.ex. biograf i källaren och olika fasadutformningar på huset samt många detaljritningar över utomhusarmaturer och inredningsdetaljer.

Renoveringar på 1970-talet 

På 1970-talet drabbades huset av det destruktiva mode som bestod i att man vid renovering målade husens fasader med tidens moderna plastfärg utan att inse att den fukt som stängdes in bakom det täta färgskiktet sakta skulle spränga sönder och bryta ned den övermålade kalkputsen. Samtidigt med plastfärgsmålningen lät man byta ut Hedqvists balkonger och modernisera dem med nya fronter av tidsenlig korrugerad aluminiumplåt.

Renoveringar efter 2004 

Efter ett antal år blev det uppenbart att fasaden måste renoveras. Bitar av puts hade lossnat och något behövde göras innan någon skulle skadas allvarligt av nedfallande puts. Att i detta sammanhang försöka återställa den ursprungliga 1920-talsfasaden kändes angeläget. När föreningen började undersöka husets ursprungliga utseende, visade gamla fotografier att huset egentligen inte hade byggts i enlighet med byggnadslovsritningarna. I det läget upptäcktes också att ett stort ritningsmaterial för Glöden 5 fanns arkiverat i Arkitekturmuseet. Där fanns mängder av ritningar som föreningen har haft stor nytta av och som visade hur bygget utvecklades efter det att bygglov hade utfärdats. Utan dessa ritningar hade varken fasaden kunnat återställas helt korrekt eller andra renoveringar kunnat komma i samklang med Paul Hedqvists intentioner.

Samtidigt visade det sig att även plåttaket hade svåra rostskador och måste bytas. I juni 2004 påbörjades den stora renoveringen av fasader och 2005 genomfördes omläggningen av taket.

2008 genomfördes stambyte av samtliga stammar och 2010 monterades nya större balkonger på gårdssidan.

2013–14 genomfördes dränering av innergård, gården fick ny stenbeläggning och källarvåningen renoverades.

2016 skedde utvändig ommålning av samtliga fönster och 2018 byttes takvärmeanläggningen.

2019–20 ommålades trapphusen och dekorationsmålningar renoverades.